آینه و عدسی


  • آینه دستگاه برش لیزر

    آینه دستگاه لیزر


    آینه دستگاه لیزر همانند لنز در دسته قطعات نوری طبقه بندی می شود و وظیفه بازتاب و انتقال اشعه ی تولید شده توسط مولد لیزر را دارد. تعداد آینه های استفاده شده در دستگاه برش لیزر به طور معمول و استاندارد سه عدد می باشد.

     
  • لنز دستگاه لیزر

    لنز دستگاه لیزر، یکی از مهم ترین قسمت های دستگاه لیزر می باشد که وظیفه متمرکز کردن پرتوهای خروجی از تیوب لیزر در یک نقطه را دارد. این نوع لنز ترکیبی از دو نوع عدسی محدب و مقعر می باشد. لنزهای دستگاه لیزر فوکوس های متفاوتی دارند که با توجه به نوع کار، باید آن را انتخاب کرد.